Ідіографічний підхід

Ідіографічний підхід (англ. idiographic; від греч. idios - своєрідний + grapho - пишу) - пошук індивідуально-психологічних особливостей людини, за наявністю яких вона відрізняється від інших людей. Протилежне - номотетичний підхід.

Відмінні риси

Ідіографічний підхід відрізняється від номотетичного за трьома підставами - з розуміння об'єкта вимірювання, за спрямованістю вимірювання і за характером застосовуваних методів вимірювання. Особистість, згідно з ідіографічним підходом, є цілісна система, вивчення особистості здійснюється через розпізнавання її індивідуальних особливостей, для цього застосовуються проективні методики та ідеографічні техніки.


Історія

Вперше цей термін був запропонований німецьким філософом-ідеалістом В.Віндельбандом. Під ідіографічним мисленням він мав на увазі такий хід міркування, при якому описуються окремі факти і увага приділяється приватним ознакам, а не загальним законам.

Німецький філософ і психолог В.Дільтей у своїй роботі «Думки про описову і розчленовуючу психологію» (1894) запропонував розділити психологію на дві науки - пояснювальну психологію та описову психологію. Друга наука, на його думку, повинна займатися описом душевного життя Івана, при чому осягнення цього життя можливе за допомогою емпатії. Таким чином, він пропонував створення самостійної ідіографічної психології, спрямованої на вивчення конкретних фактів.

Німецький філософ-ідеаліст і психолог В.Штерн у своїй статті «Про психологію індивідуальних відмінностей» (1910) розглядав ідіографічний підхід як специфічний спосіб дослідження індивідуальності. В.Штерн пропонував діагностувати окрему людину за багатьма психологічними параметрами і на основі отриманих даних складати її індивідуальну психограму.

Детально ідіографічний підхід був розроблений американським психологом Гордоном Олпортом при виділенні особистісних диспозицій. Пропонований ним метод полягав у глибокому вивченні та аналізі одиничного випадку протягом тривалого проміжку часу. Основним методом в рамках ідіографічного підходу, на думку Оллпотра, є біографічний метод.

Приклади досліджень

Прикладами ідіографічного типу досліджень вітчизняних психологів є роботи:

 • Лурія О.Р. Маленька книжка про велику пам "ять (Розум мнемоніста). - М., 1968;
 • Лурія А. Р. Втрачений і повернутий світ (Історія одного поранення). - М., 1971;
 • Лурія А.Р., Юдович Ф. Я. Мова та розвиток психічних процесів у дитини. - М., 1956;
 • Менчинська Н.О. Щоденник про розвиток дитини. - М.-Л., 1948;
 • Менчинська М. О. Розвиток психіки дитини: Щоденник матері. - М., 1957;
 • Мухіна В.С. Близнюки. - М., 1969.

Література

 • Великий психологічний словник/Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П Зінченко. - СПб: Прайм-Єврознак, 2006;
 • Мадді С. Теорії особистості: порівняльний аналіз. СПб: Мова, 2002;
 • Загальна психодіагностика/Під ред. А. А. Бодальова, В. В. Століна. - М.: МДУ, 1987;
 • Словник-довідник з психологічної діагностики/Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - Київ: Наук. Думка, 1989;
 • Ярошевський М. Г. Історія психології. - М.: Думка, 1976.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND